Regulamin

Baltic Star Łeba – Pokoje rodzinne blisko morza

Będziemy Państwu bardzo wdzięczni za współpracę w przestrzeganiu niniejszego regulaminu, który ma służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa pobytu wszystkich naszych Gości.

 1. Doba noclegowa rozpoczyna się o godzinie 15.00 i trwa do godziny 11.00 następnego dnia.
 2. Przyjazdy oraz wyjazdy z pensjonatu możliwe są w godzinach 8.00 – 21.00 w przypadku innych godzin przyjazdu lub wyjazdu należy powiadomić o tym fakcie właściciela.
 3. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres zarezerwowany, gość powinien zgłosić do godziny 11.00 w przed dzień wyjazdu.
 4. Uwzględniamy życzenia przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości (miejsc noclegowych),
 5. Willa Baltic Start zastrzega sobie prawo do komisyjnego przeniesienia rzeczy Gości w przypadku nie powiadomienia właściciela o chęci przedłużenia pobytu i zdeponowania w innym wolnym pokoju na koszt i ryzyko Gościa.
 6. Willa Baltic Star ma obowiązek zapewnić:
 • warunki nieskrępowanego wypoczynku Gościa,
 • bezpieczeństwo pobytu, w tym zachowanie tajemnicy informacji dotyczących Gości,
 • profesjonalną i uprzejmą obsługę,
 • sprawną pod względem technicznym usługę, w przypadku wystąpienia usterek, które nie będą mogły być usunięte właściciel dołoży starań, aby w miarę posiadanych możliwości zamienić pokój lub w inny sposób załagodzić niedogodności.

7. Gość powinien zawiadomić właściciela willi o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

8. Gość jest zobowiązany do odszkodowania za wszelkie szkody w tym uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych willi powstałe z przyczyn, za które ponosi on odpowiedzialność lub z przyczyn, za które ponoszą odpowiedzialność odwiedzające go osoby.

9. Gość ponosi odpowiedzialność finansową wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych willi wykorzystane w trakcie pobytu.

10. Każdorazowo opuszczając pokój gość obowiązany jest sprawdzić zamknięcie drzwi.

11. Gość nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.

12. W willi Baltic Star obowiązuje zachowanie ciszy od godziny 22.00 do godziny 6.00.

13. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, żelazek elektrycznych, czajników elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju jak również zabronione jest palenie tytoniu i używanie ognia otwartego. Wywołanie fałszywego alarmu przeciwpożarowego oraz palenie w pokoju wiąże się z KARĄ PIENIĘŻNĄ.

Inne

 1. Willa Baltic Star może odmówić przyjęcia gościa, który podczas poprzedniego pobytu naruszył regulamin lub wyrządził szkodę w mieniu pensjonatu lub gości,
 2. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego gościa w pokoju będą odesłane na adres wskazany przez gościa oraz na jego koszt. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji, właściciel przechowa te przedmioty przez 3 miesiące w sejfie na koszt i ryzyko Gościa.
 3. Osoby odwiedzające gości mogą przebywać w obiekcie w godzinach 7.00 – 21.00
 4. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych willi, powstałe z jego winy, lub z winy odwiedzających go osób.
 5. Parking udostępniony gościom jest niestrzeżony i bezpłatny.

Płatności

 • Jeżeli od rezerwacji do terminu pobytu jest więcej niż 60 dni zawracamy opłatę rezerwacyjną w całości lub można przenieść ją na inny uzgodniony termin.
 • Jeżeli rezygnacja z rezerwacji następuje w terminie do 60 dni przed zarezerwowanym pobytem, opłaty rezerwacyjnej nie zwracamy.
 • Bez kosztowa zmiana rezerwacji możliwa jest na 14 dni przed planowaną datą przyjazdu (przy uwzględnieniu dostępności pokoi). Skrócenie pobytu traktowane jest jako anulacja rezerwacji i wymaga opłaty za cały wcześniej zarezerwowany termin, chyba że pokój zostanie ponownie wynajęty o czym poinformujemy telefonicznie.

Spełnienie obowiązku informacyjnego RODO

Zgodnie z art. 13 i 14 rozporządzenia PE i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. numer 2016/679 w sprawie ochrony danych osobowych (dalej: RODO) informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych jest MKM Michał Niedźwiecki z siedzibą w Łebie przy ulicy Brzozowej 18, NIP 5832890768, REGON 220602740, posiadający wpis w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej.
2. Państwa dane przetwarzane są w celu zawarcia, wykonania oraz rozliczenia usług świadczonych przez naszą firmę.
3. Odbiorcami Państwa danych będą wyłącznie podmioty uczestniczące w realizacji umów, których stroną jest
Administrator lub podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
4. Mają Państwo prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia
lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do
przenoszenia danych osobowych.
5. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu odwołania zgody.
6. Z powyższych praw można skorzystać poprzez kontakt e-mailowy pod adresem: balticstarleba@gmail.com
7. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do UODO w razie przetwarzania danych przez Administratora
niezgodnie z RODO.
8. Z dniem 25 maja 2018 r. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można
kontaktować się pod adresem: balticstarleba@gmail.com
9. Nie stosujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
10. Nie zamierzamy przekazywać danych osobowych odbiorcy w państwie trzecim.